Splošni pogoji sodelovanja v storitvi »digitalni jedilnik s cenikom«

Skrbimo za vašo zasebnost

Veljajo ob uporabi skeniranja QR kod s kamero na osebnem pametnem telefonu uporabnika oz. gosta gostinskega lokala, kjer je implementirana storitev “digitalni jedilnik s cenikom”.

1. Organizator

Radenska d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci (v nadaljevanju: »Organizator«) omogoči Gostincu (v nadaljevanju: »Gostinec«) registracijo in nadaljnjo aktivacijo profila Gostinca na spletni strani enjoi.si in s tem omogočitev storitve digitalni jedilnik s cenikom (v nadaljevanju: »Storitev«), kot je opisano v teh Splošnih pogojih. Storitev Gostincu, čigar profil je v ta namen predhodno aktiviran na spletni strani enjoi.si , omogoča prikaz njegovega digitalnega jedilnika s cenikom uporabniku oz. obiskovalcu ali gostu (v nadaljevanju: »potrošnik«) njegovega gostinskega lokala na lokaciji, kjer je implementirana Storitev.
Namen Storitve je po eni strani omogočitev in vpogled na digitalni jedilnik s cenikom potrošnikom, ki se nahajajo v izbranih gostinskih objektih po Sloveniji in s tem hiter dostop do jedilnika s cenikom, brez nepotrebnega čakanja na osebje Gostinca, po drugi strani pa omogočitev nadomestitve fizičnega jedilnika s cenikom z digitalnim Gostincu.

Ti splošni pogoji določajo postopke in pogoje, pod katerimi lahko Gostinci sodelujejo v Storitvi (v nadaljevanju: »Splošni pogoji«). S Splošnimi pogoji se je mogoče seznaniti ob brezplačni registraciji ali prejemu aktivacijskega e-maila za aktivacijo profila Gostinca, na podlagi katerega bo omogočeno sodelovanje v Storitvi in na spletni strani enjoi.si ali na aplikaciji app.enjoi.si (nadzorna plošča), na kateri bo omogočena povezava do prej omenjene spletne strani. Vsak Gostinec se z aktivacijo svojega profila in s tem sodelovanja v Storitvi strinja s temi Splošnimi pogoji in jih v celoti sprejema.

2. Pogoji za sodelovanje in postopek registracije Gostinca za sodelovanje v Storitvi

V Storitvi lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo na območju Republike Slovenije odprt gostinski objekt (v nadaljevanju: »Gostinci«), ki posluje in v katerem se izvede Storitev.

Gostinci se lahko vključijo v samo Storitev na 2 načina:

1. Gostinci (ki niso zajeti v točki 2. tega člena)
Gostinci se lahko vključijo v Storitev z registracijo in aktivacijo svojega profila na spletni strani enjoi.si ali kontaktirajo Organizatorja na e-mail naslov info@enjoi.si, da jih registrira na način, opredeljen v nadaljevanju te točke.

Gostinec na prej navedeni spletni strani opravi brezplačno registracijo tako, da izpolni svoje podatke (e-mail naslov, lokacijo objekta, kjer se bo izvajala Storitev, telefonska številka, prijavno geslo, potrditveno geslo) se seznani s temi Splošnimi pogoji ter z Informacijo o obdelavi osebnih podatkov kontaktnih oseb Gostinca. Če se Gostinec z navedenimi Splošnimi pogoji strinja, potrdi te Splošne pogoje in seznanitev z Informacijo o obdelavi osebnih podatkov kontaktnih oseb (v nadaljevanju: Informacija o obdelavi osebnih podatkov«) ter ustvari brezplačen račun/profil. Potrditev Splošnih pogojev in seznanitve z Informacijo je pogoj za sodelovanje v Storitvi. Po kreiranju profila Gostinca, Gostinec prejme aktivacijski e-mail, ki vključuje link s profilom gostinskega objekta Gostinca, ga potrdi ter s tem aktivira svoj profil in posledično sodeluje v Storitvi. Po aktivaciji profila Gostinca ima le-ta možnost, da kreira svoj digitalni jedilnik s cenikom, ki ga ponuja v svojem gostinskem objektu in prejme elektronsko QR kodo. Na podlagi sodelovanja Gostinca v Storitvi, Organizator na spletni strani enjoi.si objavi profil Gostinca na katerem se nahaja digitalni jedilnik s cenikom, ki bo potrošniku viden po njegovem skeniranju QR kode s fotoaparatom na osebnem pametnem telefonu.

Če Gostinec neposredno kontaktira Organizatorja na e-mail naslov info@enjoi.si, Organizator v bazi opravi brezplačno registracijo tako, da izpolni njegove podatke (e-mail naslov, lokacijo objekta, kjer se bo izvajala Storitev, telefonska številka, prijavno geslo, potrditveno geslo) in na ta način ustvari brezplačen račun/profil Gostinca. Po kreiranju profila Gostinca, Gostinec prejme aktivacijski e-mail, ki vključuje link s profilom gostinskega objekta Gostinca, te Splošne pogoje ter Informacijo o obdelavi osebnih podatkov kontaktnih oseb Gostinca. V kolikor se Gostinec z navedenimi Splošnimi pogoji strinja, potrdi te Splošne pogoje, seznanitev z Informacijo o obdelavi osebnih podatkov kontaktnih oseb in sam profil ter na ta način aktivira svoj račun/profil in posledično sodeluje v Storitvi. Potrditev Splošnih pogojev in seznanitve z Informacijo je pogoj za sodelovanje v Storitvi. Po aktivaciji profila Gostinca ima le-ta možnost, da kreira svoj digitalni jedilnik s cenikom, ki ga ponuja v svojem gostinskem objektu in prejme elektronsko QR kodo. Na podlagi sodelovanja Gostinca v Storitvi, Organizator na spletni strani enjoi.si objavi profil Gostinca na katerem se nahaja digitalni jedilnik s cenikom, ki bo potrošniku viden po njegovem skeniranju QR kode s fotoaparatom na osebnem pametnem telefonu.

2. Gostinci, ki že poslujejo z Organizatorjem in so v bazi Organizatorja
Gostinci se lahko vključijo v Storitev na svojo iniciativo s kontaktiranjem Organizatorja na e-mail naslov info@enjoi.si ali na povabilo Organizatorja. Organizator na podlagi potrditve povabila ali kontaktiranja s strani Gostinca v bazi potrdi, da Gostinec želi sodelovati v Storitvi in na ta način izvede brezplačno registracijo Gostinca ter tako ustvari brezplačen račun/profil Gostinca. Po kreiranju profila Gostinca, Gostinec prejme aktivacijski e-mail, ki vključuje link s profilom gostinskega objekta Gostinca, te Splošne pogoje ter Informacijo o obdelavi osebnih podatkov kontaktnih oseb Gostinca. Če se Gostinec z navedenimi Splošnimi pogoji strinja, potrdi te Splošne pogoje, seznanitev z Informacijo o obdelavi osebnih podatkov kontaktnih oseb in sam profil ter na ta način aktivira svoj račun/profil in posledično sodeluje v Storitvi. Potrditev Splošnih pogojev in seznanitve z Informacijo je pogoj za sodelovanje v Storitvi. Po aktivaciji profila Gostinca ima le-ta možnost, da kreira svoj digitalni jedilnik s cenikom, ki ga ponuja v svojem gostinskem objektu in prejme elektronsko QR kodo. Na podlagi sodelovanja Gostinca v Storitvi, Organizator na spletni strani enjoi.si objavi profil Gostinca na katerem se nahaja digitalni jedilnik s cenikom, ki bo potrošniku viden po njegovem skeniranju QR kode s fotoaparatom na osebnem pametnem telefonu.

3. Izvedba Storitve pri Gostincu

Gostinec ob aktivaciji svojega profila prejme elektronsko QR kodo in naroči želeno število QR kod v obliki nalepk (v nadaljevanju: »fizična QR koda«) ki jih namesti bodisi na mize, bodisi na stojala ali na drugo mesto v svojem gostinskem lokalu.
Potrošnik ob obisku lokala Gostinca s kamero v svojem pametnem telefonu poskenira fizično QR kodo, ki se nahaja v gostinskem lokalu in na ta način dostopi do spletne strani enjoi.si , kjer se nahaja profil Gostinca in digitalni jedilnik s cenikom.

4. Stroški pristopa k Storitvi in drugi stroški

Sama aktivacija profila Gostinca na spletni strani enjoi.si in s tem pristop Gostinca k Storitvi omogočanja digitalnega jedilnika s cenikom in prejem elektronske QR kode je brezplačna storitev, ne glede na to ali je pristop k Storitvi izveden v času promocijskega obdobja ali po njem. Organizator Gostincu poleg brezplačnega pristopa k Storitvi nudi še druge (dodatne) storitve (v nadaljevanju: »dodatne storitve«), ki pa so brezplačne oz. plačljive, odvisno od tega ali so naročene v času promocijskega obdobja ali po njem.

a) Dodatne storitve v času promocijskega obdobja, ki traja od 10.11.2020 – 30.11.2020
Dodatne storitve, ki jih Organizator nudi Gostincu v času promocijskega obdobja so brezplačne in zajemajo:

  1. kreiranje digitalnega jedilnika s cenikom v imenu Gostinca s strani Organizatorja i/ali
  2. prejem naročenih QR kod v obliki nalepk oz. fizičnih QR kod in/ali
  3. prejem stojal za fizične QR kode.

b) Dodatne storitve po poteku promocijskega obdobja in ob uvedbi spletne trgovine (E-shopa)
Gostincem bo po poteku promocijskega obdobja na spletni strani enjoi.si na voljo spletna trgovina (E-shop) na kateri bodo Gostinci imeli možnost naročanja dodatnih storitev. Dodatne storitve bodo po poteku promocijskega obdobja plačljive in se bodo obračunavale po veljavnem ceniku, ki bo na voljo v okviru spletne trgovine (E-Shop-a). Dodatne storitve, ki bodo omogočene znotraj profila posameznega Gostinca na spletni strani app.enjoi.si so zlasti:

  1. kreiranje digitalnega jedilnika s cenikom v imenu Gostinca s strani Organizatorja i/ali
  2. prejem naročenih QR kod v obliki nalepk oz. fizičnih QR kod in/ali
  3. prejem stojal za fizične QR kode.
  4. druge dodatne storitve>

Organizator si pridržuje pravico do spremembe teh Splošnih pogojev ali do objave novih Splošnih pogojev, povezanih z delovanjem spletne trgovine (E-shopa) pred vzpostavitvijo le-te, s čemer se Gostinec s pristopom k Storitvi izrecno strinja.

Ne glede na določila točke a in b tega člena, Gostinec s sodelovanjem v Storitvi sam krije strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov z interneta.

5. Odgovornost

Šteje se, da s samim sodelovanjem v Storitvi Gostinec pristane na vse Splošne pogoje v zvezi s Storitvijo, jih sprejema in se z njimi strinja.
Gostinec izgubi pravico do sodelovanja v Storitvi, če Organizator ugotovi, da bodisi: (i) ni izpolnjeval Splošnih pogojev; (ii) je kršil te Splošne pogoje; (iii) ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi
Splošnimi pogoji ali (iv) obveznosti po teh Splošnih pogojih ni izpolnil pravočasno.
S pristankom Gostinca na te Splošne pogoje se med Organizatorjem in Gostincem ustvari pogodbeni odnos.

Organizator ne odgovarja za kakršne koli tehnične napake, predvsem izpade omrežja, elektronike ali nedelovanja aplikacije, prav tako ne odgovarja za nedelovanje ali za okvaro spletne strani enjoi.si in ne za reklamacije iz naslova napak potrošnika med skeniranjem QR kode.

6. Pravica do odstopa od Storitve

Gostinec lahko odstopi od Storitve na način, da:

  • svoj profil na spletni strani enjoi.si deaktivira, pri čemer vsi podatki ostanejo shranjeni v obliki kot so bili navedeni z namenom, da Gostinec svoj profil lahko ponovno aktivira ali
  • svoj profil na spletnem mestu enjoi.si izbriše, s čemer se na tej spletni strani izbrišejo vsi podatki Gostinca.

Od trenutka deaktivacije ali izbrisa profila Gostinca Storitev ni več mogoča. V tem primeru se OR koda, kljub skeniranju s fotoaparatom potrošnikovega pametnega telefona, ne bo aktivirala.

7. Uporaba osebnih podatkov

S pristopom k Storitvi se Gostinec (fizična oseba/kontaktna oseba) seznani, da Organizator obdeluje njegove osebne podatke v skladu z Informacijo o obdelavi osebnih podatkov, prejeto ob registraciji profila Gostinca v skladu z veljavnimi predpisi in internimi akti Organizatorja ter s temi Splošnimi pogoji.

8. Končne določbe

S pristopom k Storitvi Gostinec sprejema navedene Splošne pogoje.
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb Splošnih pogojev in jih objavi na spletni strani www.enjoi.si ali jih posreduje Gostincu na registracijski e-mail.
V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti glede medsebojnih pravic in obveznosti Organizatorja in Gostinca ter morebitnih tretjih oseb se kot prevladujoči primarno uporabljajo ti Splošni pogoji.
Za tolmačenje posameznih členov Splošnih pogojev je pristojna izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo ali zunanjega pravnega strokovnjaka Organizatorja. Morebitne napake pri izvedbi Storitve bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

Ta splošna pravila začnejo veljati z dnem 10. 11. 2020.

Radenci, 10. 11. 2020.

Radenska d.o.o.

Pričnite uporabljati digitalne jedilnike brezplačno!

Do konca leta 2020 vam nudimo digitalne jedilnike povsem brezplačno. Preizkusite enjoi še danes in izboljšajte svoje poslovanje!